dijous, 5 de novembre de 2009

AL·LEGACIONS AL PLA TERRITORIAL DE LES TT EE

El Grup Municipal de CIU a L’Aldea, presenta al·legacions al Pla Territorial de les Terres de L’Ebre.

Dintre del període d’exposició publica el Grup Municipal de Convergència i Unió, hem presentat al·legacions al Pla Territorial de les TT. EE.

Les esmenes presentades han estat referent a:

- Contra l’intervencionisme del Pla en matèria urbanística municipal, ja que el Pla pretén implantar una sèrie de regulacions i o restriccions als Plans Generals Urbanístics de cada població.

- Contra la creació de Plans Directors Urbanístics, segons el Pla, L’Aldea juntament amb altres poblacions del Territori estaria integrada en un Pla Director Urbanístic. En la línea de l’al·legació anterior, aquest punt treu autonomia als municipis en quan a política urbanística, a més a més tal com diu la Llei d’Urbanisme, aquests instruments s’haurien d’utilitzar en casos degudament justificats.

- Contra la regulació del Sòl de Protecció Territorial, aquesta proposta de normativa, prioritza clarament la protecció paisatgística, regula d’una manera excessiva les edificacions existents i les futures, així com no garanteix la sostenibilitat econòmica dels usos dels espais rurals.

- Demanar con a Sòl de Potencial Interès Estratègic, la al·legació demana la reserva d’una àrea de sòl, per a la creació d’una àrea estratègica per a futures activitats econòmiques o d’equipaments, aquesta àrea estaria localitzada a la Finca de La Palma, motivada per la seva connectivitat.

- Contra l’àrea especialitzada de Vinaxarop, el Pla estableix la necessitat d’extingir el sòl apte per urbanitzar de Vinaxarop. El Pla no pot extingir una àrea com aquesta tot i que no esta desenvolupada, creiem que la determinació de quin tipus de sòl ha de ser en un futur, ha de partir d’una manera original des de el mateix municipi i no ens poden permetre que el mateix Pla, ja ens dictamini com ha de ser el nostre municipi i concretament aquesta àrea que disposa d’actius molt importants per a L’Aldea

- Contra les Àrees de Sòl reservades per infraestructures de mobilitat, EL Pla assenyala el pas d’un tramvia per dintre del casc urbà de L’Aldea, així com reserva sòl associat a xarxes de mobilitat, com poden ser la línia d’altes prestacions ferroviàries. Entenem que el traçat del tramvia no es encertat així com la reserva de sòl d’altes prestacions ferroviàries, aquesta reserva condicionaria el futur Pla D’Ordenació Urbanística, ja que el Pla estableix que la delimitació del Pla, ha de ser precisa. A més a més ocasionarà la reserva d’us d’aquestes franges durant la vigència del Pla, restant sense efecte qualsevol actuació a realitzar pels propietaris o l’Ajuntament en un futur.

-
Xavier Royo, es mostra dolgut amb la poca actitud de L’Alcalde i creu que aquestes situacions no ajuden ni a L’Aldea ni a la situació política actual, però que ara, ja en hi ha prou, que aquestes formes no son les correctes, encara que tingui majoria absoluta, consens vol dir arribar a una acord entre tots i no l’ interpretació autoritària d’una persona.Xavier Royo, portaveu del Grup Municipal de CIU a L’Aldea, destaca la feina realitzada un cop més pel seu grup envers la presentació de suggeriments com ho van fer a l’avantprojecte, o com ara en les mateixes al·legacions que acabem de presentar. També destaca que en els darrers dies, el seu grup, ha mantingut converses amb l’Alcalde de L’Aldea, per tal de consensuar la presentació conjunta de les al·legacions al Pla Territorial, tot i que hem arribat a un ampli acord amb les esmenes ha presentar, fet que ha comportat que cinc de les sis esmenes presentades per CIU, han estat englobades a les presentades per l’Ajuntament, la negativa de L’Alcalde a que en l’encapçalament del document surtin reflectits els noms dels portaveus municipals juntament amb el del mateix Alcalde, ha comportat que el nostre grup, hagi optat a no signar les de L’Ajuntament i presentar-les com a Grup Municipal , tot i que des de un primer moment hem buscat el consens, i hem aportat al document el treball fet pel nostre grup.