dissabte, 30 d’abril del 2011

PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE CIU A L'ALDEA


El proper dissabte dia 7 a les 18 h i al Casal de la Gent Gran,
us convido a l’acte de presentació de la candidatura de CIU a L'Ajuntament de L'ALDEA,
tenim el plaer de contar amb l’assistència de
Josep Maria Pelegrí Conseller d’ Agricultura


i Xavi Pallares Delegat del Govern

Us espero

diumenge, 17 d’abril del 2011

PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DE CIU A L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA1. Xavier Royo Franch
44 anys
Cap d’equip d’intervenció de Gas Natural
Regidor i portaveu del Grup Municipal
Conseller Comarcal Membre del Consell d’Administració de Baix Ebre Innova

2. Elisabet Zapater Alifonso
40 anys
Empresària. Assessorament d'empreses.
Diplomada en Ciencies Empresarials per la URV.


3. Carlos Gilabert Mangrane
46 anys
Cap de tràfic d’empresa de grues, transports contenidors.

4. Gemma Meca Estorach
27 anys
Llicenciada en Història especialista en Gestió Cultural

5. Rafael Puente Batlle
34 anys Empresari sector Seguretat Laboral i Salut

6. Hilario Bonfill Vilagrasa
53 anys
Empresari sector de la construcció

7. Sefa Calvet Bertomeu
37 anys
Administrativa

8. Victor Curto Hierro
40 anys
Enginyer de camins, canals o ports.
Tècnic de la Gerència d’Obres de Carreteres de Barcelona, a l’empresa Gestió d’Infraestructures,SA (GISA)

9. Inma Chavarria Bismarch
27 anys
Administrativa
Tècnic Superior en Administració i Finances.
Cursant Diplomatura de Ciències Empresarials

10. Eva Brull Cid
34 anys
Farmacèutica

11. Agusti Queral Fonollosa
52 anys
Metge

12. Jorge Rosales Castillo
46 anys
Auxiliar d’Infermeria en Geriatria

13. Neus Espinos Melich
48 anys
Empresari de comerç de flors Estudis cursats fins a 3r de BUP

14. Ivan Curto Bonfill
28 anys
Empresari d’obra civil

15. Laia March Valldepérez
23 anys
Treballadora d’entitat bancària
Estudiant de Dret.

16. Josep Baiges Sabaté
24 anys
Treballador d’empresa del sector de la construcció

17. Sefa Castelló Nicolau
40 anys
Llicenciada en Dret,
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
Primer Curs del Grau de Criminologia.
Tasques d’administració d’empresa hotelera.

18. Lorena Lopez Rojas
24 anys
Cursant el 3r curs de Magisteri d’Educació Primària

19. Eliseo T. Ciurana Roca
41 anys
Cap d’obra
Tècnic especialista en Instal·lacions

20. Carolina Arnal Duaigües
48 anys
Monitora de Lleure Monitora de transport i menjador escolar en institut.

21. Josep Franch Pelliser
23 anys
Treballador empresa sector de la construcció.

divendres, 15 d’abril del 2011

LES ULTIMES SET INCORPORACIONS QUE FORMARAN EL GRUP DE CIU


I aquí tenim l’ultima onada de persones integrants de la llista, l’últim grup de set persones, que fan els 21 finals. 7 noves incorporacions, 7 persones que venen de diferents àmbits, comerciants, professionals amb responsabilitat als seus llocs de treball, persones de les associacions, persones formades o gent d’altres sensibilitats que creuen fermament amb el projecte de CIU per al seu poble, L’ALDEA.

JUNTS ANIREM ENDAVANT


CARLOS GILABERT

SEFA CALVET

VICTOR CURTO

NEUS ESPINOS

JORDI ROSALES

SEFA NICOLAU

CAROLINA ARNAL

dimecres, 13 d’abril del 2011

EL SEGON GRUP DE SET PERSONES DE LA LLISTA DE CIU A L'ALDEA


Aquí vos presento la segona onada de persones que m’acompanyaran, son los que ja han participat anteriorment amb el projecte de CIU per a L’Aldea, son gent preparada, formada i amb molta experiència tant a nivell municipal com professional, persones que fins ara estàvem amb un segon pla i ara m’ajudaran a liderar el nostre projecte per poder fer una ALDEA ATRACTIVA i crear IL·LUSIÓ als aldeans.

JUNTS ANIREM ENDAVANT

ELISABET ZAPATER
RAFA PUENTE
HILARIO BONFILL
EVA BRULL
AGUSTI QUERALT
ELISEU CIURANA

dilluns, 11 d’abril del 2011A partir d’avui comencem la presentació de la llista de CIU a L’ALDEA, avui la primera onada, més ben dit l’onada de gent joves aldeans que creuen amb una Aldea jove millor. Per a natros un dels principals pilars de treball al govern, serà la JOVENTUT, en moments com aquest encara els en d’ajudar més, no poden dubtar, hem d’aplicar una política per a tots. Per això aquest grup de joves aldeans, joves valents, que volem treballar pel seu poble i creuen amb el nostre projecte de joventut.


Gemma Meca,

Inma Chavarria

Laia March

Lorena Lopez

Ivan Curto

Josep Baiges

Josep Franch


Ells han donat el primer pas, esperem que molts de joves, els acompanyen.....

dimecres, 6 d’abril del 2011

INCERTESA AMB EL COMENÇAMENT DE LES OBRES DE LA VARIANT DE L’ALDEA


Xavier Royo, Regidor i portaveu del Grup Municipal de CIU A L’Aldea, va mantenir dimecres una reunió amb Pau Villòria, Secretari General de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, entre altres temes d’importància per al municipi es va parlar sobre la variant de L’Aldea. El Sr. Pau Villòria, va informar al Regidor de l’Aldea dels tràmits realitzats el mateix Departament amb el Ministeri de Foment, concretament amb la Direcció General de Carreteras del Estado on afirmen que l’obra està pressupostada ambdós anualitats 2011 i 2012 i que tot i que afirmem que l’obra començarà al 2011, no es volem comprometre amb la data d’inici.


Tot i que des de el mateix Departament també van informar que l’única obra que el Ministerio de Fomento engegarà properament a Catalunya, es la connexió de la AP-7 i A-2, al municipi de Castellbisbal.

Xavier Royo comenta que ha arrencat el compromís de la Generalitat que la obra de la Variant de L’Aldea, sigui una prioritat a negociar amb Fomento per tal de que s'inicien les obres el més aviat possible, afirma que el Secretari General de Política Territorial s’ha compromès a fer totes les gestions que siguin necessàries per a que així sigu

dilluns, 4 d’abril del 2011

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU A L’ALDEA DEMANA LA REVISÓ A LA BAIXA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS D’HOSTASOL

Aquest mati, hem presentat a L’Ajuntament una instància que adjunto on demanem la rebaixa de les contribucions especials de Hostasol, ja que entenem que una obra que s’adjudicat en 148.000 menys del que estava previst, també s’ha d’aplicar a la baixa a l’import a suportar pels veïns.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ XAVIER ROYO, regidor i portaveu del grup municipal de CIU a l’Ajuntament de l’Aldea


EXPOSO PRIMER.- El ple de l’ajuntament, amb l’abstenció de CIU, va aprovar la imposició de contribucions especials per a l’execució de l’obra d’urbanització de la zona Hostasol tercera fase de l’Aldea. El cost previst de les obres era de 678.000 euros, dels quals l’ajuntament en suportarà uns 391.543,10 euros, i en recaptarà dels contribuents el 60% del cost que suporta. Les obres en qüestió han estat adjudicades a la baixa per un import de 529.271,18 euros. Per tant, legalment, aquesta reducció significarà també una rebaixa de la base imposable de les contribucions i en definitiva una reducció de les quotes a pagar per cada veí i veïna. Cal tenir present que l’article 31.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que “El cost total pressupostat de les obres o serveis tindran caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s’agafarà aquest cost real a efectes del càlcul de les quotes corresponents”. Naturalment això ho sabrem un cop acabades les obres, donat que, l’article 33 de la mateixa llei estableix que “les contribucions especials meriten en el moment en que les obres s’hagin executat (...) Un cop finalitzades les obres, es procedirà a senyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, (..) ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o servei de que es tracti.”


Cal tenir present que la notificació provisional de les quotes urbanístiques, que s’ha calculat en base al pressupost previst, ha creat molt malestar entre els veïns perquè tenen la impressió que, malgrat que el pressupost real de les obres és inferior al previst en un inici, la quota final no els variarà. Creiem que es tracta d’una manca d’informació i que per tant és obligació del govern local d’aclarir aquests dubtes i de donar el màxim de transparència sobre el procediment. Per tal d’aclarir aquest neguit dels nostres veïns i veïnesSOL·LICITEM


PRIMER.- Que per part del Sr. alcalde es faci un band o un escrit d’aclariment, on s’especifiqui que les notificacions provisionals no son definitives, i que un cop aprovades les obres s’aplicaran les quotes finals en funció del pressupost real de les obres. I que en cap cas es variarà la proporció 60% 40 % de distribució del cost real de les obres suportat per l’ajuntament i els veïns


SEGON.- També demanem que en aquest escrit s’informi de quina seria la base imposable de les quotes urbanístiques en aquest moment; és a dir, quines serien la xifra global que suportarien els veïns tenint en compte el 60% de participació, i la xifra real que suportaria l’Ajuntament (el 40%); si la quantia final de les obres fos la mateixa que l’adjudicació del contracte. Adjuntem una comparativa realitzada pel nostre grup, de com creiem que haurien de quedar les quotes urbanístiques, tot observant que sempre hi pot haver una variació a l’hora de portar a terme materialment l’execució de les obres.


TERCER.- En quan als veïns afectats per la fase Hostasol 2, veiem que el malestar també es semblant als de la fase 3, per aquest fet i vist que el plantejament del expedient de les contribucions, també repercuteix amb una xifra molt alta ha aportar pels veïns i a la vegada l’obra s’adjudicat amb un preu per sota del que tenien previst per l’expedient esmentat, demanem que es revisi l’expedient a fi a efecte de ser més just amb els veïns afectats.


L’Aldea, 2 d’abril de 2011 IL·LM. SR. ALCALDE DE L’ALDEA